SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
0
9
9
2
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Hai, 16/06/2014, 16:35

Tư tưởng Hồ Chí Minh - đỉnh cao của trí tuệ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại,… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”.


Thực tiễn của cách mạng nước ta hơn 80 năm qua từ khi có Đảng, đã cho thấy tính đúng đắn sáng tạo trong tư tưởng của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt
Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự kết hợp tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.


Có thể tự hào rằng dân tộc Việt Nam đã may mắn có được một Hồ Chí Minh và nhờ Người mà nhân dân các dân tộc Việt Nam đã được trưởng thành, mở tầm nhìn ra năm châu, bốn biển và có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.


Cũng có thể nói, trên bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống của người dân Việt Nam ngày hôm nay, chúng ta đều tìm thấy những tinh hoa tư tưởng cốt lõi của Người và với sự chỉ bảo của Người, chúng ta đã giải quyết thành công nhiều vấn đề của chính cuộc sống đương đại. Như thế, tư tưởng của Hồ Chí Minh không chỉ là những ý tưởng hết sức đẹp đẽ để đem ra trưng bày, mà tư tưởng của Người thực sự đang toả sáng, có ý nghĩa và sức mạnh hướng dẫn hành động hiện hữu vô cùng to lớn.


Điểm nổi bật trong tư tưởng của Người, đó là chân lý nổi tiếng của thời đại do Người đề xướng - Không có gì quý hơn độc lập tự do. Câu nói bất hủ ấy đã xuất hiện đúng vào thời điểm căng thẳng khó khăn nhất của sự nghiệp cách mạng của cả nước. Tư tưởng này của Người đã trở thành nổi tiếng, được các nước trong phong trào không liên kết, các nước đang tích cực đấu tranh cho độc lập, tự do và quyền tự quyết của dân tộc mình hưởng ứng, trở thành sức mạnh cố kết phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới trong suốt nhiều thập kỷ sau đó.


Hồ Chí Minh là người đề xuất tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Người cho rằng, độc lập dân tộc đòi hỏi trước hết phải bảo đảm cho dân tộc đó quyền tự quyết dân tộc, quyền lựa chọn chế độ chính trị, lựa chọn con đường và mô hình phát triển, độc lập cả về chính trị, kinh tế, văn hoá. Độc lập dân tộc đòi hỏi phải xoá bỏ tình trạng áp bức, người bóc lột người, tình trạng nô dịch của một dân tộc này đối với một dân tộc khác về chính trị, kinh tế và tinh thần… và để có thể làm được điều này, sẽ không có ai khác ngoài chủ nghĩa xã hội.


Để thực hành cách mạng thắng lợi, Người nêu ra chân lý “Phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó chặt chẽ với cách mạng vô sản thế giới. Chính nhờ tư tưởng này mà mặc dù cách mạng nước ta gặp vô vàn khó khăn, có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua nhưng chúng ta đã tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè khắp thế giới và chúng ta đã giành được thắng lợi.


Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tư tưởng nổi bật mà nhờ đó, cách mạng Việt Nam đã biết tập hợp được lực lượng xung quanh Đảng, xung quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa dân tộc ta đi đến thắng lợi cuối cùng. Người quan niệm nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Người viết: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc do Đảng ta và Bác Hồ xây dựng nên và trực tiếp lãnh đạo.


Rồi còn biết bao nhiêu các lĩnh vực khác nhau của sự nghiệp cách mạng, của cuộc sống đời thường: tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tư tưởng về đạo đức cách mạng cần, kiện, liêm, chính, chí công vô tư, tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,.v.v...


Cuộc đời của Bác là cuộc đời của một con người suốt đời vì nước, vì dân, đồng thời cũng vì sự nghiệp cách mạng chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Trong Bác là sự hoà quyện đến mức tuyệt vời tinh hoa của dân tộc với trí tuệ của thời đại. Bác là danh nhân văn hóa thế giới, được nhân dân các dân tộc trên thế giới ngợi ca, ngưỡng mộ. Trí tuệ anh minh của Bác là niềm tự hào của cả dân tộc chúng ta, mãi mãi đi cùng chúng ta tới thắng lợi cuối cùng./.


Ban biên tập


Số lượt người xem: 1524 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày