SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
2
9
2
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Tư, 17/10/2012, 08:10

Tư tưởng của Bác

 

Chuyên đề 1 

 Khái niệm, Nguồn gốc, Quá trình hình thành Tư Tưởng Hồ Chí Minh 

 

 

Chuyên đề 2 

Tư tưởng Hồ Chí Minh Về giải phóng dân tộc, Giải phóng giai cấp, Giải phóng con người 

 

 

Chuyên đề 3 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập Dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 

 

 

Chuyên đề 4 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, của Khối Đại đoàn kết dân tộc 

 

 

Chuyên đề 5 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân 

 

 

Chuyên đề 6

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quốc phòng toàn dân, Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

 

 

Chuyên đề 7

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

 

 

Chuyên đề 8

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức cách mạng, Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư

 

 

Chuyên đề 9

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

 

 

Chuyên đề 10

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân

 

 

 

Ban biên tập Sưu tầm


Số lượt người xem: 8630 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày