SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
2
6
4
1
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Ba, 07/04/2020, 04:39
Rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc khoa học, trung thực của người cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh  (25/03)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phong cách làm việc khoa học, trung thực. Người nói: “Đảng có hiểu rõ tình hình thì đặt chính sách mới đúng”. Vì vậy, Người yêu cầu mỗi cán bộ, công chức khi giải quyết một công việc gì đó phải tiến hành điều tra, nghiên cứu để nắm việc, nắm người, nắm tình hình cụ thể. Bác thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức rằng “óc phải nghĩ, mắt phải trông, tai phải nghe, miệng phải nói, chân phải đi, tay phải làm” để điều tra, nghiên cứu thật kỹ, thu thập đầy đủ, chính xác và nắm chắc tình hình thực tế.
Thực hành phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (23/03)
Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực; tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ và đầy tính nhân văn; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên “Thực hành phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (23/03)
Sinh thời, khi bàn về hoạt động lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đề cập đến hoạt động lãnh đạo của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên nhằm hướng dẫn, động viên, khuyến khích Nhân dân và cán bộ thực hiện những công việc ích nước, lợi dân. Trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Người luôn yêu cầu Đảng giữ vững đường lối kháng chiến, kiến quốc và sự lãnh đạo đúng đắn của một Đảng cầm quyền với một tư duy nhạy bén, khoa học.
Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của Nhân dân ta  (19/03)
Tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta, đã, đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, trực tiếp hiện nay là sự nghiệp đổi mới và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (24/02)
Sinh thời, trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh và phấn đấu hết sức mình để tăng cường đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc và Nhân dân, đoàn kết quốc tế. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người nêu rõ vai trò lớn lao của đoàn kết trong Đảng đối với thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng.
Khẳng định và bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội trong thời kỳ mới  (19/02)
Ngay từ khi mới ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch; chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc, tiến hành tác động, phá hoại nội bộ Đảng, làm giảm uy tín, đi đến xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Các thế lực thù địch, phản động sử dụng mọi thủ đoạn để phá hoại nền tảng tư tưởng của đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phá hoại nguyên tắc tập trung dân chủ, kích động chia rẽ nội bộ Đảng, phá hoại mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân,... Tuy nhiên, các thế lực thù địch dù có sử dụng “trăm phương nghìn kế”, cũng không thể phủ nhận được sự thật hiển nhiên về niềm tin của toàn dân ta đồng lòng đi theo Đảng trong công cuộc xây dựng đất nước, với những thành tựu được cộng đồng quốc tế thừa nhận cả trên phương diện lý luận, thực tiễn và lịch sử.
Học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/02)
Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn với thời gian. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu,… thì việc học tập và làm theo Bác nói chung, học tập và làm theo tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Bác nói riêng lại càng đặt ra bức thiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam - Kết tinh của lịch sử, trọng trách trước lịch sử  (03/02)
Lịch sử 90 năm của Đảng là lịch sử không ngừng phấn đấu trưởng thành, hy sinh tất cả vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của Nhân dân. Đó cũng là lịch sử Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam.
Học tập theo Bác Hồ về tự phê bình và phê bình “phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”  (19/11)
Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển Đảng; là một trong những nội dung cơ bản trong văn hóa đạo đức - văn hóa Đảng. Tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc này, Đảng mới thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng cách mạng chân chính. Vì vậy trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.
Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  (19/11)
Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, hơn ai hết Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rất rõ vị trí, vai trò của cán bộ. Người chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”; “Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu cách mạng, Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo, đánh giá và sử dụng cán bộ, giao cho họ những trọng trách và giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao phó.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày