SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
6
8
3
5
1
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 01/06/2020, 15:51
Xây dựng phong cách người lãnh đạo, người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh  (25/05)
Phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu theo Hồ Chí Minh là tổng hòa các phương pháp, biện pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Người. Phong cách đó vừa thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam, có ý nghĩa to lớn đối với việc rèn luyện phong cách của người cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu các cấp trong giai đoạn mới.
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận  (25/05)
Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành bởi tư duy, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của Người. Đó cũng là quá trình tiếp thu, làm giàu, rèn luyện từ học tập, nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn, khám phá các quy luật vận động, đời sống văn hóa, xã hội và cuộc đấu tranh của các dân tộc vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội để khái quát thành lý luận, đem lý luận chỉ đạo hoạt động thực tiễn, kiểm nghiệm trong thực tiễn nên mang giá trị khách quan, cách mạng và khoa học.
Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh  (25/05)
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”, giữ vững vai trò lãnh đạo với sự nghiệp cách mạng, Người nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng phải luôn đề cao “tự phê bình và phê bình”. Trong bản Di chúc viết năm 1965, Người đề cập đến một trong ba vấn đề trọng đại đó là vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về sự thống nhất giữa lời nói và việc làm  (25/05)
Không chỉ yêu cầu cán bộ, đảng viên phải rèn luyện và nêu gương về đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng. Ở Người, thống nhất giữa nói đi đôi với làm không chỉ là nguyên tắc đạo đức, là lẽ sống mà còn là biểu hiện sinh động của sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa suy nghĩ và hành động, giữa tư tưởng, đạo đức và tác phong. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Người cũng luôn nhất quán thực hành, tu dưỡng đạo đức, kiên quyết phê bình, đấu tranh phòng và chống bệnh nói không đi đôi với làm. Tất cả những việc Người nói, những việc Người làm đều không ngoài một “sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  (19/05)
Ngày 19/5, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc khoa học, trung thực của người cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh  (25/03)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phong cách làm việc khoa học, trung thực. Người nói: “Đảng có hiểu rõ tình hình thì đặt chính sách mới đúng”. Vì vậy, Người yêu cầu mỗi cán bộ, công chức khi giải quyết một công việc gì đó phải tiến hành điều tra, nghiên cứu để nắm việc, nắm người, nắm tình hình cụ thể. Bác thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức rằng “óc phải nghĩ, mắt phải trông, tai phải nghe, miệng phải nói, chân phải đi, tay phải làm” để điều tra, nghiên cứu thật kỹ, thu thập đầy đủ, chính xác và nắm chắc tình hình thực tế.
Thực hành phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (23/03)
Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực; tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ và đầy tính nhân văn; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên “Thực hành phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (23/03)
Sinh thời, khi bàn về hoạt động lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đề cập đến hoạt động lãnh đạo của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên nhằm hướng dẫn, động viên, khuyến khích Nhân dân và cán bộ thực hiện những công việc ích nước, lợi dân. Trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Người luôn yêu cầu Đảng giữ vững đường lối kháng chiến, kiến quốc và sự lãnh đạo đúng đắn của một Đảng cầm quyền với một tư duy nhạy bén, khoa học.
Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của Nhân dân ta  (19/03)
Tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta, đã, đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, trực tiếp hiện nay là sự nghiệp đổi mới và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (24/02)
Sinh thời, trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh và phấn đấu hết sức mình để tăng cường đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc và Nhân dân, đoàn kết quốc tế. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người nêu rõ vai trò lớn lao của đoàn kết trong Đảng đối với thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày