SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
3
0
2
8
5
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 20/05/2019, 18:04
Văn phòng HĐND tỉnh hỗ trợ cho hộ nghèo xã Tân Phong, thị xã Giá Rai  (17/05)
Ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ đỡ đầu hộ nghèo trao số tiền hỗ trợ vốn sản xuất cho 05 hộ nghèo Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, ngày 16/5/2019, Tổ công tác của Văn phòng HĐND tỉnh do ông Hoàng Đình Liêm, Phó Chánh Văn phòng HĐND ...
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh làm việc với Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh  (15/05)
Ngày 14/5/2019, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh do đồng chí Lưu Văn Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư ĐUK các cơ quan tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tập thể Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác xây dựng Đảng năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Trương Thanh Nhã, Bí thư Chi bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Văn phòng.
Xây dựng và rèn luyện phong cách người cán bộ lãnh đạo theo lời Bác dặn  (14/05)
Xây dựng và rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo là một trong những mối quan tâm hàng đầu trong suốt cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc xây dựng và rèn luyện nhân cách cán bộ lãnh đạo là một trong những nội dung quan trọng của công tác cán bộ, góp phần để mỗi người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.
Xây dựng và phát triển văn hóa theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (14/05)
50 năm qua, bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dù như Người tự nhận chỉ là “mấy lời... phòng khi đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột” đã trở thành một văn kiện chính trị hết sức quan trọng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Bởi gửi gắm trong đó là hết thảy ham muốn và tâm nguyện trọn cuộc đời của Người - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII của Đảng  (14/05)
Trong Nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này sẽ đáp ứng được những đòi hỏi về cán bộ và công tác cán bộ trong tình hình mới, góp phần quan trọng để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh  (14/05)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018, của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” cũng khẳng định quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Do đó, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của Đảng ta, cần được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học và hiệu quả.
Nêu gương - một trong các phương thức lãnh đạo  (14/05)
Nêu gương chính là thực hành lãnh đạo, để những giá trị của đạo đức và tài năng của người lãnh đạo lan tỏa, dẫn dắt, truyền cảm hứng thúc đẩy mọi hành động của Nhân dân. Cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là những người đóng vai trò cá nhân lãnh đạo thuộc về hệ thống lãnh đạo đối với toàn thể Nhân dân. Nêu gương trong lãnh đạo là thể hiện hành động lấy “quyền lực cá nhân” làm công cụ lãnh đạo, vì thế mọi lời nói và hành vi của cán bộ, đảng viên đều trực tiếp hoặc gián tiếp quy định lời nói và hành động của mọi tầng lớp Nhân dân.
Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (08/05)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, dân tộc ta, trọn đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Tuy đã đi xa nhưng tình cảm, đạo đức và trí tuệ của Người vẫn mãi dõi theo cùng dân tộc. Từ 50 năm nay, Di chúc của Người đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đặc biệt, trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, chúng ta càng phải nghiên cứu để quán triệt sâu sắc hơn nữa những tư tưởng về xây dựng Đảng mà Người đã căn dặn trước lúc đi xa. Với ý nghĩa đó, xin cùng trao đổi vấn đề: giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Gắn bó mật thiết với Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh  (11/04)
Vai trò, vị trí cầm quyền của Đảng thể hiện quyền hạn, trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của Đảng trước Nhân dân, trước dân tộc. Vì vậy, từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề thiết kế và xây dựng Đảng cầm quyền, một Nhà nước pháp quyền mạnh mẽ, sáng suốt, gắn bó mật thiết và hành động vì lợi ích của Nhân dân.
Những lời căn dặn, chỉ dẫn thiết thực của Người  (11/04)
Tròn 50 năm chúng ta học tập và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - bản Di chúc kết tinh và tỏa sáng tâm hồn, trí tuệ của một con người vĩ đại. Học tập và thấm nhuần Di chúc của Người, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lý luận, thực tiễn to lớn của văn kiện lịch sử vô giá và thấy rõ nhiều chỉ dẫn thiết thực cho hôm nay.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày