Liên kết web
Thăm dò

null Chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu không ngừng được cải tiến và nâng cao

VP.Tin hoạt động
Thứ sáu, 20/01/2017, 10:00
Màu chữ Cỡ chữ
Chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu không ngừng được cải tiến và nâng cao

Năm 2016, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi cơ bản, song, cũng gặp một số khó khăn nhất định. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị, năm qua, Văn phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng tham mưu, phục vụ luôn được cải tiến, nâng lên và đáp ứng khá kịp thời, toàn diện yêu cầu hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm đạt yêu cầu đề ra.

Tham mưu, phục vụ chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp và hội nghị:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Văn phòng chủ động tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị chu đáo các công việc để tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân; phối hợp, phục vụ các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp; tích cực soạn thảo các báo cáo của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; trực tiếp soạn thảo, tham gia soạn thảo, đóng góp, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trước mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, Văn phòng chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh kịp thời chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân; trên cơ sở đó, tổ chức họp liên tịch thống nhất chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp và triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ động tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân phân công các Ban của Hội đồng nhân dân soạn thảo, thẩm tra các nội dung liên quan kỳ họp,... Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cơ quan hữu quan chuẩn bị nội dung kỳ họp để chuyển trước đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu theo quy định của Luật.

Tổ chức cho Đoàn Đại biểu Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân, các cơ quan chức năng của tỉnh để nắm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương phục vụ cho kỳ họp và chuẩn bị các tài liệu liên quan, các điều kiện vật chất khác tổ chức, phục vụ thành công các kỳ họp của Hội đồng nhân dân và phục vụ đại biểu Quốc hội tham gia kỳ họp Quốc hội. Các nghị quyết kỳ họp được Văn phòng chỉnh lý chính thức trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ký ban hành kịp thời; báo cáo kết quả kỳ họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy; chuyển các văn bản của kỳ họp đến các ngành, các cấp có liên quan và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện, theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Năm 2016, Văn phòng đã chuẩn bị, tổ chức, phục vụ thành công 04 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII; 03 kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX); phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại 01 kỳ họp Quốc hội. Tổ chức nhiều cuộc họp của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Về công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát:

Văn phòng tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động giám sát ngay từ đầu năm cho từng chuyên đề, trình Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét, quyết định. Chủ động tham mưu xây dựng quyết định, kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát; cử chuyên viên Văn phòng tham gia, phục vụ Đoàn giám sát; sau giám sát tham mưu xây dựng báo cáo kết quả giám sát. Trong năm, tham mưu, phục vụ Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, khảo sát các chuyên đề như: tình hình quản lý, sử dụng ngân sách và lao động của một số đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả triển khai thực hiện một số dự án đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước đã được phê duyệt và các dự án thu hút đầu tư đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, huyện, thị xã; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu và phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước năm 2015 và 2016; việc thực hiện Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và việc chấp hành pháp luật về thu phí đo đạc đất đai trong giải quyết các vụ án dân sự của ngành Tòa án nhân dân và ngành Thi hành án Dân sự; giám sát việc thực hiện chương trình việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động giám sát tại kỳ họp, Văn phòng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện quyền giám sát tại kỳ họp như: tham mưu chuẩn bị các điều kiện để Hội đồng nhân dân xem xét các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; xây dựng gợi ý thảo luận, cung cấp thông tin tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu, chuyển nội dung chất vấn đến các cơ quan có liên quan xem xét trả lời,...

Tham mưu, tổ chức, phục vụ đóng góp dự án Luật và soạn thảo, chỉnh lý các loại văn bản của Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội:

Công tác tham mưu, phục vụ, tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật, nghị quyết của Quốc hội; chủ trì soạn thảo, tham gia soạn thảo, chỉnh lý, đóng góp xây dựng văn bản của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, văn bản của Đoàn Đại biểu Quốc hội được Văn phòng thực hiện chu đáo, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, không ngừng nâng cao chất lượng, nhất là các văn bản trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong năm, đã ban hành 43 nghị quyết (trong đó, có 31 nghị quyết chuyên đề và 12 nghị quyết về nhân sự) liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Phối hợp với Ban kinh tế - ngân sách, tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời cho ý kiến theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc quyết định chủ trương đầu tư một số chương trình, dự án trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Cho ý kiến hiệp y, thống nhất điều chỉnh vốn kế hoạch năm 2016; điều chỉnh, phân bổ và sử dụng nguồn dự phòng Xổ số kiến thiết; phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư một số công trình, dự án và hiệp y, phân bổ, sử dụng vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016. Việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, quản lý, điều hành.

 

Về tổ chức tiếp xúc cử tri và tiếp công dân:

Văn phòng chủ động tham mưu Đoàn Đại biểu Quốc hội,  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nội dung đề cương tiếp xúc cử tri, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố xây dựng lịch tiếp xúc, bố trí thời gian, điểm tiếp xúc chuyển đến đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp kịp thời, chặt chẽ, phù hợp; cử chuyên viên theo dõi, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh đúng quy định. Trong năm, tổ chức, phục vụ 06 đợt tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại 200 điểm tiếp xúc, có hơn 12.100 cử tri tham dự với 541 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về tiếp công dân, vào ngày 25 hàng tháng, Văn phòng tham mưu, tổ chức cho Đoàn Đại biểu Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và mời đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan tiếp công dân tại trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội; ngoài ra, Văn phòng sắp xếp, bố trí tiếp thường xuyên tại trụ sở làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội; đồng thời, tham gia tiếp công dân với Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh vào ngày 15 hàng tháng. Năm qua, tổ chức, phục vụ lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp gần 200 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý trên 100 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tất cả đơn thư yêu cầu của công dân nếu chính đáng, rõ ràng đều được Văn phòng phối hợp với Ban Pháp chế tham mưu chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và hướng dẫn, giải thích cho công dân.

Về công nghệ thông tin và tổng hợp:

Công tác công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi, đáp ứng yêu cầu và có chất lượng, Cổng thông tin điện tử đại biểu dân cử đã phát huy tác dụng tích cực, có chất lượng và hiệu quả, phản ánh kịp thời hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh được chuyển tải kịp thời đến các ngành, các cấp, bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Trong năm, đã đăng tải 393 tin, bài viết và hình ảnh về hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực, các Ban, đại biểu Hội đồng nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Nội dung, hình thức được cải tiến phong phú; số lượng truy cập đạt 1.339.599 lượt, tăng gần 400.000 lượt so năm 2015.

Về công tác tổng hợp, Văn phòng chủ động, tích cực tham mưu giúp lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tuần, tháng, 06 tháng và cả năm; tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi việc thực hiện các kế hoạch công tác đã được phê duyệt; tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo tổ chức và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân định kỳ, đột xuất,… kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật và báo cáo tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham mưu soạn thảo một số bài tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để trình bày tại một số hội nghị, hội thảo do Ban Công tác Đại biểu tổ chức.

Mối quan hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan:

Văn phòng giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan hữu quan Trung ương và địa phương. Chủ động phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội, các ngành, các cấp trong tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương cũng như Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để tham mưu, phục vụ tốt cho hoạt động chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, giám sát và trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động để tham mưu, phục vụ ngày càng tốt hơn. Phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Làm tốt trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn đối với hoạt động Hội đồng nhân dân và hướng dẫn, xử lý kịp thời một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành không đúng thẩm quyền hoặc trái quy định của Luật.

Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu Dân cử tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu chuyên trách và thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh, với 110 đại biểu tham dự. Phục vụ đại đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân do Bộ Nội vụ tổ chức tại thành phố Cần Thơ; tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long,...       

Về công tác tổ chức, hành chính, quản trị:

Công tác tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản bảo đảm chính xác, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động, cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh, gọn, chính xác, kịp thời. Trong năm, tiếp nhận và xử lý 1.831 văn bản đến các loại, trong đó, có 753 văn bản của Trung ương và 1.078 văn bản địa phương; đã phát hành 711 văn bản các loại, trong đó, văn bản của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân là 403, Văn phòng 308. Quy trình quản lý, trình ký, khai thác, sử dụng văn bản, con dấu và lưu trữ tài liệu thực hiện đúng quy định, có hiệu quả; việc ban hành văn bản bảo đảm đúng nội dung của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt việc xử lý, chuyển văn bản bằng phần mềm chung theo quy định.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được kiện toàn; việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức được quan tâm; trong năm, đã cử đi bồi dưỡng, đào tạo 04 công chức với các lớp dài hạn và ngắn hạn. Tất cả cán bộ, công chức đều được quán triệt các nghị quyết, chỉ thị và tham gia học tập, sinh hoạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tài chính - quản trị, nhìn chung, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, chi tiêu hoạt động đúng chế độ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, chế độ thanh toán, quyết toán tài chính; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách; quản lý, sử dụng ngân sách có hiệu quả, đúng mục đích.

Về tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh:

Lãnh đạo Văn phòng phối hợp với Chi ủy, các cơ quan hữu quan lãnh đạo cán bộ, công chức Văn phòng tham gia tích cực các phong trào, các nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong cơ quan theo chỉ đạo của cấp ủy; thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm 10% chỉ tiêu ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia tích cực chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người nghèo, gia đình chính sách,...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, nhất là triển khai kế hoạch hoạt động chung, công tác điều hòa, phối hợp công tác,… có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; vai trò tham mưu chưa thật sự chủ động. Chất lượng xây dựng văn bản có lĩnh vực còn hạn chế; công tác nghiên cứu pháp luật, nắm tình hình chưa chặt; việc theo dõi các cơ quan hữu quan giải quyết các kiến nghị sau giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đôi lúc chưa sâu sát, kịp thời, phục vụ công tác giám sát, thẩm tra chưa sâu,... kỹ năng xử lý, giải quyết công việc có một số mặt còn hạn chế. Phong cách và phương thức, lề lối làm việc tuy từng bước hoàn thiện, nhưng vẫn còn một số trường hợp thiếu chuyên nghiệp, chưa khoa học, còn xảy ra một số sai sót nhỏ trong xây dựng văn bản, đáp ứng chưa đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra,...

Để khắc phục những hạn chế đã qua, trong năm 2017, Văn phòng nỗ lực, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, phối hợp với các cơ quan hữu quan tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị, tổ chức, phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm theo nghị quyết Hội đồng nhân dân đã đề ra. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng chuẩn bị, tổ chức, phục vụ các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đạt yêu cầu. Nâng cao chất lượng tham mưu, soạn thảo các loại văn bản của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Hai là, thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ việc triển khai, thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tích cực theo dõi việc giải quyết, xử lý các kiến nghị sau giám sát.

Ba là, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; tổng hợp, phân loại ý kiến, xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri chặt chẽ, chính xác, đầy đủ, kịp thời chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng xem xét, trả lời, giải quyết và tham mưu tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân. Tham mưu, xử lý kịp thời và chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bốn là, tăng cường công tác nghiên cứu pháp luật, nhất là các Luật, nghị quyết, nghị định,… có liên quan; nắm chặt, kịp thời tình hình thực tế của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Năm là, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp hoạt động trong nội bộ Văn phòng với các ngành, các cấp trong tỉnh; đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan của Văn phòng Quốc hội, của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, về cơ sở vật chất, các điều kiện khác thuận lợi trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Sáu là, đáp ứng kịp thời, đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban và Văn phòng. Thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách; quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản công; thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính nội bộ theo quy định. Thực hiện tốt các chính sách và xét nâng lương, chuyển ngạch cán bộ, công chức và người lao động kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tốt việc chuyển văn bản trên phần mềm nhằm tiết kiệm thời gian và kinh phí cho đơn vị, nhất là tài liệu phục vụ kỳ họp cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bảy là, tiếp tục sắp xếp ổn định cán bộ, công chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, phục vụ cho Thường trực, các Ban có chất lượng hơn. Từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức: “thạo một việc, biết nhiều việc”.    

Tám là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt, học tập và làm theo Bác; đoàn kết nội bộ, đồng tâm hiệp lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chín là, thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động với Chi ủy, tạo điều kiện để Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn huy động, động viên cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, công chức và người lao động trong Văn phòng. 

Số lượt xem: 108

Ban biên tập

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn