Liên kết web
Thăm dò

null Hoạt động năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu

Tin hoạt động
Thứ tư, 02/12/2020, 15:31
Màu chữ Cỡ chữ
Hoạt động năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu

Năm 2020, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho Nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần thúc đẩy KT - XH phát triển với nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

Về kỳ họp HĐND, trong năm 2020, Thường trực HĐND đã chỉ đạo 04 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp chuyên đề), thông qua 65 nghị quyết liên quan nhiều lĩnh vực và thực hiện việc miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh theo quy định. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình và quy định pháp luật; chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, bảo đảm tính khoa học, hiệu quả. Thực hiện Luật ban hành VBQPPL, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết và phân công cơ quan soạn thảo chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; các nội dung, chương trình kỳ họp được thông qua Đảng đoàn HĐND và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bảo đảm sự thống nhất trước khi trình HĐND xem xét, quyết định.

Các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động dành nhiều thời gian nghiên cứu các tài liệu, khảo sát các nội dung liên quan để phục vụ cho công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực của các Ban theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban ngày càng có chất lượng và mang tính phản biện cao, đánh giá được hiệu quả, tính khả thi của dự thảo nghị quyết.

Công tác điều hành kỳ họp tiếp tục được đổi mới. Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, lựa chọn một số nội dung quan trọng để trình tại kỳ họp; xây dựng nội dung định hướng thảo luận tập trung vào những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau, những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, dư luận xã hội bức xúc để các đại biểu nghiên cứu, tham gia phát biểu ý kiến; kỳ họp đã thể hiện tính dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong việc xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương.

Mô hình “kỳ họp không giấy” được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, thông qua việc gửi tài liệu qua phần mềm trên máy tính bảng giúp đại biểu cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin, phục vụ tốt cho kỳ họp. Công tác thông tin trước, trong và sau kỳ họp được Thường trực HĐND chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; các phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri và Nhân dân theo dõi; sau kỳ họp, Thường trực HĐND đã thực hiện đúng việc công bố các nghị quyết (VBQPPL) của HĐND trên Công báo địa phương, Cổng TTĐT để đưa những nội dung quan trọng của nghị quyết nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện.

Đối với hoạt động giám sát chuyên đề: Trong năm, Thường trực HĐND chủ trì tổ chức giám sát 02 chuyên đề của HĐND tỉnh; 04 chuyên đề của Thường trực; Các Ban giám sát 06 chuyên đề. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND chỉ đạo các Ban khảo sát 03 cuộc để nắm thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu bức xúc, chính đáng của cử tri và phục vụ cho việc ban hành các nghị quyết của kỳ họp.

Việc tổ chức các đợt giám sát chuyên đề được chuẩn bị kỹ lưỡng; các chuyên đề giám sát được lựa chọn có trọng tâm, thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực KT - XH còn nhiều hạn chế, tồn tại. Các báo cáo kết quả giám sát đã đánh giá sát thực trạng, nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, kiến nghị các cơ quan có liên quan các biện pháp khắc phục kịp thời. Các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu và có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện.

Hoạt động giám sát tại kỳ họp được chú trọng, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi và ngày càng có chất lượng hơn. Sau mỗi nội dung chất vấn, Chủ tọa kỳ họp có ý kiến kết luận từng vấn đề cụ thể và đề nghị người trả lời chất vấn gửi văn bản trước để đại biểu theo dõi. Kỳ họp thứ 12, thứ 14 vừa qua có 18 lượt đại biểu chất vấn với một số nội dung thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh. Nhìn chung, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng sôi nổi và có chất lượng; tập trung vào các vấn đề bức xúc, những hạn chế, tồn tại; đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm vấn đề, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục; các ý kiến trả lời khá rõ ràng, có trách nhiệm, nêu rõ nguyên nhân và hướng thực hiện sắp tới, được HĐND và cử tri đồng tình, đánh giá cao.

Trong năm 2020, đã tổ chức tiếp xúc tại 96 điểm, có hơn 5.500 lượt cử tri tham dự, với 354 ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tại các cuộc tiếp xúc, các vị đại biểu HĐND đã kịp thời thông tin những chủ trương, chính sách, nhất là những nghị quyết HĐND ban hành liên quan trực tiếp đến Nhân dân; nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được các vị đại biểu HĐND và các cơ quan chức năng giải thích, trả lời ngay tại buổi tiếp xúc, giúp cử tri hiểu rõ, hài lòng, tăng niềm tin đối với đại biểu và cùng chia sẻ với những khó khăn chung của tỉnh, nhất là lĩnh vực đầu tư hạ tầng - kỹ thuật khu vực nông thôn. Sau tiếp xúc, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển UBND tỉnh trả lời và báo cáo trực tiếp tại kỳ họp HĐND. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh tham gia tiếp 128 lượt công dân theo định kỳ và tiếp tại cơ quan; tiếp nhận và xử lý 221 đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến HĐND tỉnh; đôn đốc, giám sát tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết 116 đơn; trả lời, hướng dẫn công dân 10 đơn; chuyển trả công dân 11 đơn (do hình thức, nội dung đơn không đúng quy định pháp luật); lưu, theo dõi 84 đơn do gửi nhiều lần, đơn đã được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết đúng quy định và không có nội dung, tình tiết mới.

Trong mối quan hệ phối hợp, Thường trực HĐND tỉnh giữ mối quan hệ chặt chẽ với UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh. Xin ý kiến Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với chương trình, nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh, các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND.

Phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cơ quan trong việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; trả lời, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của đại biểu; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND.

Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh trong việc tổ chức và tạo điều kiện để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tư pháp; HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo công tác của TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh tại các kỳ họp thường lệ.

Tuy nhiên, hoạt động của Thường trực HĐND trong năm qua vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định như: Việc gửi tài liệu kỳ họp cho đại biểu nghiên cứu trước có lúc chưa kịp thời; một số đại biểu chưa tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; một số nội dung trình các Ban thẩm tra còn chậm so quy định,...

Phòng Tổng hợp

Số lượt xem: 144

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn