Liên kết web
Thăm dò

null Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 17/12/2020, 16:30
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 với một số nội dung sau:

Mục tiêu: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; cải thiện môi trường kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, liên kết vùng; mở rộng thị trường xuất khẩu; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đào tạo nguồn nhân lực có k năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 05 trụ cột và 03 đột phá đã xác định để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá trong khu vực; có mức GRDP / người thuộc nhóm cao của vùng; quy mô kinh tế đến năm 2025 (theo giá hiện hành) tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn (2021 - 2025) tăng 10% - 11% / năm.

(2) Cơ cấu GRDP theo giá hiện hành:

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản                       : 33,64%.

- Công nghiệp và xây dựng                             : 27,79%.

- Dịch vụ                                                       : 34,05%.

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm            : 4,52%.

(3) GRDP bình quân đầu người                      : 110 - 120 triệu đồng.

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 60.000 - 65.000 tỷ đồng.

(5) Tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 15% - 17% / năm trở lên.

(6) Số doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2021 - 2025 là 2.000 doanh nghiệp.

(7) Phấn đấu số hợp tác xã thành lập mới giai đoạn 2021 - 2025 là 100 hợp tác xã kiểu mới.

(8) Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 45%.

(9) Sản lượng thủy sản 600.000 tấn, trong đó, sản lượng tôm 300.000 tấn.

(10) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 1.512 triệu USD; trong đó, xuất khẩu tôm đạt 1.300 triệu USD.

(11) Phấn đấu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 15 / 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

(12) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 73,35%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 28,69%.

(13) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 75%.

(14) Số bác sỹ / vạn dân đạt ít nhất 12,5 bác sỹ.

(15) Số giường bệnh / vạn dân 30 giường.

(16) Hàng năm, thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo theo tiêu chí mới của Trung ương giao.

(17) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

(18) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 85%.

(19) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 75%.

Nghị quyết đề ra 16 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra như:

1. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; trọng tâm là nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, quản trị hiện đại, liên kết chuỗi giá trị; tập trung quy hoạch, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm khép kín từng bước hiện đại, quản trị tốt theo chuẩn mực quốc tế.

2. Phát triển công nghiệp nhanh, bền vững, đột phá là công nghiệp năng lượng tái tạo, điện khí, công nghiệp chế biến thủy hải sản; tập trung đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án kinh tế động lực. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, lưới điện. Từng bước hoàn thiện các tuyến giao thông quan trọng, huyết mạch.

3. Phát triển du lịch Bạc Liêu trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh; chú trọng phát triển doanh nghiệp du lịch. Tích cực mời gọi đầu tư, phát triển các khu, tuyến du lịch sinh thái ven biển, các dự án kết hợp điện gió với du lịch.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước. Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách Nhà nước. Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do nhằm mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Phát triển thị trường trong nước gắn với bảo đảm uy tín, chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh và lợi ích người tiêu dùng. Tập trung thu hút đầu tư vào hạ tầng thương mại; khuyến khích liên kết giữa nhà sản xuất và doanh nghiệp phân phối.

6. Thực hiện phát triển kinh tế biển, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy vai trò là trụ cột của nền kinh tế. Đưa kinh tế biển trở thành thế mạnh và mở rộng không gian kinh tế ra biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh.

7. Triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phấn đấu phủ kín quy hoạch phân khu đô thị; tập trung hoàn thành các quy hoạch xây dựng vùng huyện, đáp ứng tiêu chí, điều kiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới; quy hoạch các vùng trọng điểm về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại; đặc biệt là cập nhật các công trình đầu mối, hạ tầng kỹ thuật vùng phù hợp với quy hoạch vùng ĐBSCL.

8. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; xúc tiến các hoạt động đối ngoại. Đẩy mạnh hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính, kinh nghiệm và lựa chọn các dự án có quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và giải quyết nhiều lao động. Đồng thời, chú trọng đến các dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện của tỉnh.

9. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”. Tập trung chỉ đạo và tăng cường nguồn lực mọi mặt để huyện Phước Long và thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; có 05 / 07 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới nâng cao.  

10. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; kiểm soát chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư, khai thác tốt nguồn vốn từ giá trị quyền sử dụng đất. Tăng cường quản lý chặt và khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội.

11. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo chất lượng cao. Tiến hành đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực; gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực; chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

12. Gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Bạc Liêu. Bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa của địa phương; quan tâm, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao.

13. Thực hiện tốt chính sách xã hội; gắn kết chặt chẽ các chính sách kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tập trung giải quyết tốt lao động, việc làm và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.

14. Nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh; quan tâm đầu tư nguồn lực phát triển hệ thống y tế; tập trung phát triển y tế dự phòng và y tế cơ sở; nâng cao chất lượng phục vụ, y đức của đội ngũ cán bộ y tế. Xây dựng mô hình y tế chất lượng cao; tập trung phát triển kỹ thuật cao cho y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện; khuyến khích xã hội hóa trong phát triển y tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh triển khai các dự án y tế chất lượng cao trên địa bàn.

15. Thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và công dân theo hướng tinh gọn, minh bạch, công khai; kiên quyết các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hệ thống chính trị, nhất là trong các cơ quan Nhà nước.

16. Tập trung xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng - an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2020./.

Phòng Tổng hợp

Số lượt xem: 305

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn