Liên kết web
Thăm dò

null Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin hoạt động
Thứ ba, 22/10/2019, 10:12
Màu chữ Cỡ chữ
Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

PHÁT BIỂU THAM LUẬN

Của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Chủ đề: “Về kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng

công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân”

 

                 Kính thưa:     

                                       - Lãnh đạo hội nghị.

                                       - Thưa toàn thể quý vị đại biểu.

 

Đến tham dự hội nghị hôm nay, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, tôi xin gửi đến Ban Tổ chức hội nghị, lãnh đạo Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi, chúc hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ bảy tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Căn cứ Công văn số 112/HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc mời viết bài tham luận tại hội nghị, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang trao đổi một số ý kiến về Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân”.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân là kết quả của rất nhiều khâu, nhiều công đoạn với sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó, khâu chuẩn bị tổ chức, xác định nội dung, chương trình là khâu quan trọng quyết định tính chất thành công của kỳ họp. Qua thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân cho thấy, tại An Giang, công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân khá chu đáo cả về nội dung và hình thức, được tiến hành đúng theo luật định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân ngày được nâng lên, từng bước đưa kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trở thành cầu nối giữa lãnh đạo tỉnh với cử tri trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc và quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đảm bảo quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 11 kỳ họp (trong đó, có 3 kỳ họp bất thường), đã ban hành 212 nghị quyết, trong đó, có 111 nghị quyết quy phạm và 101 nghị quyết cá biệt. Nhìn chung, tất cả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành đều phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, tại kỳ họp cuối năm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Căn cứ vào nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ, vào cuối tháng 3 và cuối tháng 9 hàng năm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát các nội dung trình tại kỳ họp, đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp để trình Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến.

Trước mỗi kỳ họp, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành cuộc họp mở rộng để cho ý kiến về nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp. Trên cơ sở ý kiến kết luận của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp, quy định cụ thể mốc thời gian thực hiện các công việc chuẩn bị kỳ họp, thông báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp gửi đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, Ban, Ngành liên quan để chuẩn bị các tài liệu kỳ họp theo luật định và phân công các Ban Hội đồng nhân dân thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân đôn đốc các cơ quan chuẩn bị tốt các tài liệu liên quan đến nội dung kỳ họp.

Ủy ban nhân dân căn cứ vào kế hoạch tổ chức kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân đã chủ động phân công, đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung các văn bản, tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn đã tích cực chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo đúng thời gian quy định.

Trước mỗi kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh có dành 01 ngày để Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp để thảo luận đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và đề xuất các nội dung chất vấn gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để tổng hợp trình tại kỳ họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân chủ động dự thảo các báo cáo của Thường trực trình tại kỳ họp, phân công chuyên viên tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp; dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp để giúp cho Thường trực Hội đồng nhân dân kịp thời tổng hợp các ý kiến thảo luận Tổ đại biểu, ý kiến bức xúc của cử tri để gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra, Thường trực còn chỉ đạo Văn phòng xây dựng kế hoạch chuẩn bị phục vụ kỳ họp, đôn đốc nhắc nhở các cơ quan có liên quan chuẩn bị và gửi tài liệu kỳ họp đúng với thời gian quy định.

Trong hoạt động thẩm tra có sự phối hợp giữa các Ban Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân và các cơ quan tham mưu. Ban tiến hành thu thập thông tin, tài liệu có liên quan hoặc nếu xét thấy cần thiết, Ban thành lập đoàn khảo sát thực tế để làm rõ các nội dung chưa thống nhất, nếu cơ quan trình dự thảo chuẩn bị không tốt hoặc không giải trình được các vấn đề do Ban đặt ra thì Ban báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh không đưa vào nội dung chương trình kỳ họp. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng và tính khả thi của việc ban hành nghị quyết, tiết kiệm thời gian kỳ họp.

Khi xây dựng chương trình điều hành kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân đặc biệt chú trọng việc hạn chế thời gian đọc các báo cáo tại hội trường, tăng cường thời gian thảo luận. Tại kỳ họp, các báo cáo được trình bày trong khoảng thời gian đã được ấn định, chỉ đọc một số văn bản như: báo cáo kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án nhân sự tỉnh, tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban được trình bày theo hướng tóm tắt. Báo cáo thẩm tra của Ban chỉ nêu những vấn đề chưa đồng ý và các kiến nghị, đề xuất chứ không đọc toàn văn,… Do vậy, thời gian dành cho việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp sẽ nhiều hơn, đại biểu có điều kiện phản ánh những vấn đề bức xúc của cử tri và những vấn đề khác có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để chuẩn bị tốt phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và đi vào trọng tâm, thông qua các hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, thảo luận Tổ,… Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã lựa chọn những vấn đề bức xúc của cử tri để chất vấn tại kỳ họp, như: Công tác phối hợp để tổ chức sản xuất gắn với thị trường và giải pháp tiêu thụ 02 mặt hàng lúa và cá; Tình hình cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay, nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Công tác quản lý nhà nước về nuôi chim yến; Các nguyên nhân và giải pháp thực hiện hỗ trợ phát triển, nâng chất các Hợp tác xã hoạt động đạt hiệu quả và giải pháp xử lý đối với những Hợp tác xã đã ngưng hoạt động nhiều năm mà chưa làm thủ tục giải thể; Giải pháp duy trì và nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới;… Những nhóm vấn đề chất vấn được thông báo trước cho đại biểu và thủ trưởng đơn vị được chất vấn tại kỳ họp biết để chuẩn bị chu đáo.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện: tài liệu kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ, sắp xếp theo trình tự nội dung, chương trình kỳ họp và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và gửi văn bản giấy đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đúng quy định. Việc trang trí hội trường, vị trí Chủ tọa kỳ họp, vị trí đại biểu, khách mời được thực hiện chu đáo, đảm bảo trang trọng, phù hợp. Việc sắp xếp địa điểm ăn, nghỉ cho đại biểu và khách mời ở các huyện, thị xã, thành phố tham dự kỳ họp được thực hiện chu đáo và tiết kiệm.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân vẫn còn một số hạn chế:

- Việc chuẩn bị kỳ họp còn bị động, như: Một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp có lúc chưa kịp thời, gửi chậm so với thời gian quy định,… ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Một số văn bản, tài liệu của kỳ họp đã được chuyển đến đại biểu Hội đồng nhân dân, nhưng do các cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần nên việc nghiên cứu trước của đại biểu cũng không sát với nội dung chính thức khi đưa ra thảo luận tại kỳ họp.

- Vai trò của một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chưa được phát huy; một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chưa dành 1/3 thời gian làm việc trong năm để tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân; chưa chủ động nghiên cứu tài liệu để tham gia phát biểu tại các buổi thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn,…

- Do cơ cấu đại biểu cho nên việc bổ sung đại biểu hoạt động chuyên trách cho Hội đồng nhân dân tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế từng bước nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang xin được trao đổi một số kinh nghiệm và giải pháp như sau:

1. Đối với những nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến thống nhất trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh để ban hành nghị quyết. Đồng thời, thực hiện tốt việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết.

2. Chủ động tốt các công việc như: Xác định nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp; có sự phân công rõ ràng và phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị các nội dung, chương trình cho kỳ họp Hội đồng nhân dân. Chủ động, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân ỉnh chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp với tinh thần, trách nhiệm; phối hợp với các cơ quan để góp ý hoàn thiện nội dung dự thảo nhằm làm tốt công tác chuẩn bị tài liệu trình kỳ họp. Các tờ trình, đề án, nghị quyết phân công các Ban thẩm tra đảm bảo chất lượng.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh của đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, như: Tiếp xúc cử tri, họp Tổ đại biểu, tham gia các đoàn khảo sát, giám sát,…; Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri để nắm những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, qua đó kịp thời phản ánh đến kỳ họp Hội đồng nhân dân hoặc chất vấn khi cần thiết.

4. Thực hiện đúng quy trình và nâng cao chất lượng soạn thảo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo đúng thời gian quy định, kịp thời gửi cho đại biểu nghiên cứu, thảo luận và tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban trong thẩm tra.

Để hoạt động tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đề xuất một số nội dung:

Một là, sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng không trình kỳ họp Hội đồng nhân dân thông qua đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết gửi chậm (lỗi chủ quan của đơn vị soạn thảo) nhằm đảm bảo cho công tác thẩm tra của các Ban đúng với quy định tại điều 78 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hai là, đề nghị tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách, nhất là quy định cơ cấu mỗi Ban có 01 ủy viên hoạt động chuyên trách (biên chế từ nguồn của Văn phòng không làm phát sinh biên chế); trong cơ cấu đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, đề nghị giảm đại biểu công tác ở Ủy ban nhân dân và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân.

Trên đây là một số kinh nghiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đóng góp ý kiến tại hội nghị hôm nay, cảm ơn các vị đại biểu đã lắng nghe.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./. 

Số lượt xem: 140

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn