Liên kết web
Thăm dò
Thông tin kỳ họp
Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề (13/05/2021)
Icon Image

Sáng ngày 13/5/2021, Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết: về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bạc Liêu nguồn ngân sách Trung ương; thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

HĐND tỉnh tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 (01/04/2021)
Icon Image

Chiều ngày 30/3, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 17 tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Ban pháp chế của HĐND tỉnh tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 (01/04/2021)
Icon Image

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định; trong nhiệm kỳ qua, Ban pháp chế luôn nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban theo quy định của pháp luật và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban luôn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, khoa học và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra văn bản (01/04/2021)

Để góp phần hoàn thành mục tiêu “đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của HĐND các cấp” mà Thường trực HĐND tỉnh đặt ra ngày từ đầu nhiệm kỳ, trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, Ban KT - NS luôn quan tâm đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là công tác giám sát và thẩm tra. Bởi vì, thẩm tra là “khâu” quan trọng thực hiện chức năng quyết định của HĐND theo Luật định, thẩm tra là để xem xét, cho ý kiến về tính hợp hiến, hợp pháp, để đảm bảo văn bản ban hành phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung văn bản ban hành phải có tính khả thi, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đây là kênh giúp đại biểu HĐND có thêm thông tin, thấy được những vấn đề cần tập trung thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân ở địa phương, góp phần đảm bảo cho nghị quyết của HĐND phát huy được tính hiệu lực, hiệu quả, đi vào cuộc sống. Chính vì lẽ đó, Ban KT - NS đặc biệt quan tâm đến công tác này.

Kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND (01/04/2021)

Về hoạt động chất vấn

Chất vấn không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của đại biểu dân cử trước cử tri. Đây là hoạt động giám sát trực tiếp của đại biểu HĐND đối với các cơ quan, cá nhân nhằm giải đáp, làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo thẩm quyền được phân công. Thông qua hoạt động chất vấn, các vấn đề bức xúc, những ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu phản ánh rõ nét tại các kỳ họp. Qua việc trả lời chất vấn, HĐND xem xét, đánh giá hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Chính vì vậy, tại các kỳ họp HĐND, phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn luôn thu hút được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và các cơ quan thông tấn báo chí.

Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND (01/04/2021)

Giám sát là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của HĐND đã được Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND quy định. Việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Mục đích của giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương.

Tổ chức của HĐND cấp tỉnh qua các thời kỳ lịch sử (09/03/2021)

Ngay sau khi nước ta dành được độc lập năm 1945, HĐND đã được thành lập và gắn liền với chế độ dân chủ của Nhà nước ta trong suốt chặng đường 75 năm qua. Tổ chức, bộ máy của HĐND các cấp nói chung và HĐND cấp tỉnh nói riêng không ngừng được kiện toàn, bổ sung, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua các thời kỳ lịch sử, có những đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển trên mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng…, qua đó khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước trong hệ thống chính trị ở địa phương.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (17/12/2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 với một số nội dung sau:

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (17/12/2020)

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, HĐND tỉnh thống nhất ban hành nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với một số nội dung cụ thể sau:

Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh (17/12/2020)

Theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh, nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh được thực hiện như sau:

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn